Müşteri Paneline Giriş
 • cube

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeRandom

 • block

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeStop

       YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.5.2.0) (14/09/2020)

 • Riskli yapı analizinde birden fazla yarım bodrum içeren yarım bodrumlu binalarda yarım bodrum sayısı girilerek analiz yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Çizim editöründe iyileştirmeler yapıldı.

 • Undo işlemlerinde oluşabilen bir hata giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.5.1.0) (02/07/2020)

 • TBDY2018 kapsamında donatılı panel duvar hesap ve raporları eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.5.0.0) (25/06/2020)

 • TBDY2018 e göre hesapta çubuk sonlu elemanlar yöntemi kullanılması durumunda yapı temel etkileşimli analiz yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Yapı temel etkileşimli analizde zemin basıncı raporu eklendi.

 • Yapı temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı, açılım çizimleri raporları eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.8.0) (04/06/2020)

 • Kiriş hatıl donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları eklendi.

 • Kiriş hatıl , donatı bilgi/edit tablosu eklendi

 • Duvar altı temel , donatı bilgi/edit tablosu ve çizimleri eklendi

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde yapı zemin etkileşimli hesap seçeneği eklendi.

 • SAP2000 de yapılan kiriş ve duvar altı temel betonarme hesabının import edilerek donatı atamalarının çizimlerinin raporlarının otomatik oluşturulabilmesi eklendi.

 • 32 bit Kurulum ve exe uzantılı dosyalara dijital imza eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.7.0) (14/05/2020)

 • Duvarlarda Lifli Polimer sargı ile güçlendirme çizimleri eklendi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.6.0) (07/05/2020)

 • Duvarlarda Lifli Polimer sargı ile güçlendirme hesap ve raporları eklendi

 • Donatılı duvarlarda VEd / (tl) ≤ 2.0 Mpa kontrolü eklendi.

 • Duvar kapı veya pencere ile bölündüğünde yeni oluşturulan duvar parçasına diyaframa bağlılık parametresi ve donatı parametreleri bölünen duvara bağlı otomatik atanmıyor sonradan atanması gerekiyordu düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.5.0) (30/04/2020)

 • V5.4.4.0 versiyonunda SAP2000 V18.1 altı sürümlere aktarımda yük kombinasyonu atamasında ortaya çıkabilen bir istisna giderildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.4.0) (23/04/2020)

 • Sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan güçlendirmeli analizde yarım bodrumlu projelerde mantoların süreklilik kontrolü ve link eleman oluşturulmasında revizyon yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.3.0) (20/04/2020)

 • Düşey hatıl, donatı bilgi/edit tablosu eklendi

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde düşey hatıl tasarımı ve mevcudun tahkiki hesabı ve raporu eklendi.

 • Düşey hatıl aplikasyon planı ve düşey açılımları çizimleri eklendi.

 • Püskürtme betonlu manto elemanı sonlu eleman sistemiyle çözümü eklendi.(Püskürtme betonla güçlendirme klasik analiz yöntemlerinde yapılabiliyordu)

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde püskürtme betonla (manto) güçlendirilmiş duvarların analizde layered shell olarak dikkate alınabilmesi sağlandı.

 • 32 Bit versiyonda bazı durumda ortaya çıkabilen dwg export hatası düzeltilmeye çalışıldı.

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde döşemeyi üzerindeki düğüm noktalarına bağlı olarak böl seçeneğinde iyileştirme yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.2.0) (18/03/2020)

 • Eurocode8 ve Eurocode6 ya göre yapılan hesapta V5.0.7.0 versiyonundan sonra ortaya çıkan raporlama problemi giderildi.

 • Bir katta hiç duvar olmaması halinde hesap raporunda eksik sayfalar çıkıyordu, düzeltildi.

 • TBDY2018 için performans analizinde bina önem katsayısının 1 den farklı alınabilmesi sağlandı.

 • SAP2000 V22 ile de entegrasyonlu çalışma sağlandı.

 • SAP2000 birden fazla kotta mesnetlendirme yapılabilmesi için Aktif SAP2000 modelinde belirtilen kota mesnet ata düğmesi çalışmıyordu, çalışır hale getirildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.1.0) (21/02/2020)

 • Düşey hatıl dayanımını duvar dayanımına dahil et seçeneğinde (TBDY2018 kuşatılmış yığma bina) bazı durumlarda TBDY2018 için duvarın uç noktasındaki düşey hatılın tespit edilip duvar dayanımına eklenmemesi problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Ahşap ve betonarme döşemelerin aynı binada kullanıldığı durum için SAP2000 destekli bazı döşemeleri rijit diyaframlı bazı döşemeleri rijit diyaframsız seçeneğinde bina kütlesi hesap raporlarında sadece 1. döşeme malzemesi dikkate alınarak yazılıyordu. Düzeltildi. SAP2000 e aktarılan modelde problem görülmediğinden sonuçları değiştirici nitelikte değildir.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.4.0.0) (05/02/2020)

 • TBDY2018 yönetmeliğine göre yapılan hesaplarda RYTEİE 2019 yönetmeliği hükümlerine atıf yapan açıklamalar değiştirildi.

 • TBDY2018 yönetmeliğine göre yapılan hesaplarda bina peryotlarının modal analizle belirlenmek istenmesi halinde hesaplanan periyotların 1,4*Tpa dan küçük olması şartının kontrolü eklendi (Yığma yapılar çok rijit olması dolayısı ile bu şart zaten kendiliğinden sağlanıyordu)

 • SAP2000 entegrasyonlu analizde topal kasa kapı üstündeki, pencere üst/alt duvar parçalarında elastisite modülü V5.3.9.0 güncellemesinde bazı durumlarda atanmama problemi giderildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.9.0) (31/01/2020)

 • Taşıyıcı sistem davranış katsayısı ve Dayanım fazlalığı katsayısı için X ve Y yönünde farklı değerler tanımlanabilmesi sağlandı.

 • Yapının adresi ve harita koordinatlarının Deprem hesap raporunda görünmesi sağlandı.

 • Sonlu elemanlar yöntemine göre analizde katlar arasındaki tam üst üste örtüşmeyen düşey taşıyıcıların birbirine link elemanla bağlanması için hassasiyet ayarı eklendi.

 • Eğimli duvarların ve eğimli döşemelerin sonlu eleman modelinde de eğimli olarak dikkate alınabilmesi seçeneği eklendi.

 • Hesap raporunun pdfye dönüştürülmesinde, kat planlarının resim kalitesi iyileştirildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.7.5) (16/12/2019)

 • Düşey hatılların kaçıklarının ayarlanmasında oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı

 • Aynı kat içerisinde düşey hatıla saplanan ancak düşey hatıl merkezine temas etmeyen kiriş hatılların link elemanlarla kolon merkezine iki seçenekli olarak otomatik bağlanması sağlandı.

 • Farklı katlarda düşey hatıl ve duvar sürekliliği için koordinatlarına göre birden fazla elemana bağlanabilmesini de sağlayan link eleman oluşturulması seçeneği eklendi

 • Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme seçeneği getirildi (Dosya menüsü altında)

 • Arka plan resminin sağ tuş açılır menüde resim bilinen noktalarına göre otomatik ölçeklendirilmesi eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.6.0) (26/11/2019)

 • TBDY2018 e göre duvar malzeme belirleme sihirbazında düzenlemeler yapıldı. Varsayılan olarak gelen malzeme çeşitliliği değiştirildi. Kullanıcı tanımlı malzeme tanımlanması durumunda ilerleyen güncellemelerde güncelleme ile birlikte, yapılan tanımların silinmemesi için önlem alınmaya çalışıldı.

 • 64 Bit sürümde çizim editöründe manuel çizim yapılırken oluşabilen Access Violation hatası giderilmeye çalışıldı.

 • Duvar düşey donatı hesabında Versiyon 5.3.5.0 da ortaya çıkan hesaplamama problemi giderildi

 • Sonlu eleman bölüntülenmesinde düzenleme yapıldı.

 • Değiştir menüsündeki Katın Koordinat Orijin Noktasini Kaydir veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir seçenekleri Katın veya Projenin Koordinat Orijin Noktasini Kaydir olarak değiştirildi ve komutun işlemesinde ortaya çıkabilen bir problem giderildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.5.0) (03/11/2019)

 • Modal analizle deprem kuvvetleri hesabının TBDY2018 yönetmeliğinde de (R katsayısı da kullanılarak) hesaplanabilmesi sağlandı.

 • TBDY2018 e göre yapılan deprem kuvvetlerine esas kütlelerin hesaplarında düşey elemanların kütleleri bağlandıkları kata yarı yarıya dağıtılsın/kattaki tüm kütleleri kat diyaframına topla seçenekli hale getirildi.

 • Yeni yapı çizimlerinde düşey hatıl ve kiriş hatıl pafta üstü detayında iyileştirme yapıldı.

 • Dwg/dxf import da 5.2.8.0 sürümünde oluşan problem giderildi ve iyileştirme yapıldı.

 • SAP2000 entegrasyonlu tepki spektrumu analizinde hesapta SAP2000 ce hesaplanan periyotlar kullanılmasına ve deprem raporunda basılmasına rağmen Araadnet bilgi formunda StatiCAD modal analizinden hesaplanan değer basılıyordu. SAP2000 modal analizindeki değerin raporda gösterilmesi sağlandı. Problem rapor gösterimi ile ilgili olup hesapları değiştirici nitelikte değildir.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.4.0) (11/09/2019)

 • Bazı döşemeleri ahşap bazı döşemeleri yığma bina için SAP2000 destekli çözüm yapma seçeneği getirildi.

 • 2018 deprem yönetmeliğine göre yapılan hesapta lc hesabı için duvar uç momentlerini sıfır kabul et seçeneği eklendi

 • Döşemeler için iki farklı malzeme seçilebilmesi sağlandı.

 • Düşey hatıllarda klasik analizde için ankastre/konsol, tepki spektrumu analizinde diyaframa bağlı /bağlı değil seçenekleri eklendi.

 • Elemanların diyaframa bağlı olup olmadıkları hesap raporlarında gösterilmesi sağlandı.

 • Dwg exportta bazı durumlarda oluşabilen problem giderilmeye çalışıldı.

 • Riskli bina tespitinde analiz raporlarında seçilen analiz yöntemi konusunda açıklama sayfası eklendi (Araadnet formundan önce)

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.3.0) (21/08/2019)

 • Döşemelerin sistem modeline dahil edildiği durumda bazı durumlarda ortaya çıkabilen tanımsızlık problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Döşemelerin eleman rijitlik matrisinde düzenleme yapıldı.

 • Sonlu eleman yönteminin sistematiğinde tüm yüklemeler için tüm veri girişi ve analiz sonuçları c:\StatiCAD\YigmaV5Pro\Eximp klasöründe text dosyası olarak her analiz sonunda oluşturulması sağlandı.

 • 64 Bit Program Sürümü Yayınlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.2.0) (13/07/2019)

 • Sonlu eleman hesaplarında tanımsızlık olması durumunda hangi düğüm noktasının hatalı çizildiği koordinatları ve düğüm ismiyle beraber analiz penceresinde veriliyor.

 • Döşemelerden duvarlara kabuk sonlu elemanlarla yük aktarımında bazı projelerde ortaya çıkan yük aktarım hatası düzeltilmeye çalışıldı.

 • Bazı projelerde (02.07.2019 tarihli güncellemeden sonra) dwg exportta ortaya çıkabilen bir problem giderilmeye çalışıldı.

 • Yarım bodrumlu yapıda yarım bodrumlu yapının kütle merkezi hesabında riskli bina yönetmeliği için ilave revizyon yapıldı.

 • Büyük projelerde 64 bit harici sonlu eleman çözücüdeki versiyon 5.3.0.0 sürümünde oluşan çözümlememe problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.3.0.0) (08/07/2019)

 • Döşeme sonlu eleman ağı oluşturulmasına ve editlenmesine ilişkin seçenekler getirildi.

 • Döşemelerden çubuk elemanlara yük aktarımında oluşabilen bir problem giderildi.

 • Döşeme sonlu eleman ağında kullanıcının döşeme içine ilave düğüm noktası ekleyebilmesi sağlandı

 • Döşeme sonlu eleman ağı sınır hassasiyeti kullanıcı tarafından belirlenebilmesi sağlandı.

 • Büyük projeler için geliştirilen 64 bit ve 32 bit harici sonlu eleman çözüm araçları (StatiCAD-FemSolver) döşemeleri de kabuk eleman olarak çözüp sistem rijitliğine dahil edecek şekilde güncelleştirildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.9.0) (03/07/2019)

 • V.5.2.8.0 ile oluşan dosya kaydı hatası giderilmeye çalışıldı.

 • Döşeme mesh oluşturma işleminde düzenleme yapıldı

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.8.0) (02/07/2019)

 • Döşemelerin kabuk sonlu elemanlarla sistem rijitliğine eklenmesi opsiyonu getirildi. (RYTEİE2019)

 • Döşemelerden duvarlara yük aktarımının kabuk sonlu elemanlarla yapılabilmesi seçeneği getirildi. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)

 • Döşemeleri betonarme olmayan ve rijit diyafram davranışı göstermeyen katlardaki duvar parçaları için Tablo 7.3’de verilen Hd/t sınır değerlerinin 0.55 ile çarpılarak kullanılması sağlandı. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)

 • Modal analizde yürürlükten kaldırılan C.7 Maddesi gereğince Modal analiz sonuçlarının Eşdeğer Deprem Yükü ile karşılaştırılarak artırılması seçeneği devre dışı bırakılarak modal analiz sonuçlarının artırıma tabi tutulmadan kullanılması sağlandı. (RYTEİE2019 21.06.2019 tarihli 30808 sayılı resmi gazetede yayınlanan revizyon)

 • Döşeme sonlu eleman sisteminin 3D görüntüde görüntülenmesi seçeneği eklendi.

 • Çizim editöründe döşemenin sonlu elemanlara bölünmesini manuel düzenlemeye yardımcı araç menüsü eklendi. (TIN menüsü)

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.7.0) (20/05/2019)

 • TBDY2018 Madde 4.3.5.2 gereğince dayanım fazlalığı katsayısı moment hesabında çarpan olarak kullanılması kaldırıldı.

 • Tarihi eserlerin TBDY2018 hükümlerine göre incelenmesinde ahşap döşemeli sistemlerin SAP2000 destekli response spekrum çözümü eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.6.0) (09/05/2019)

 • 3d görüntüde sonlu eleman sisteminin 2 şer katlı görüntülenebilme seçeneği eklendi

 • Riskli yapı analizinde sonucu değiştirmeyen zemin dayanım gerilmesi görünürlüğü kaldırıldı.

 • SAP2000 entegrasyonlu çözümde döşeme isimleri ile section ve materyal isimlerinin benzerlik göstermesi sağlandı.

 • SAP2000 entegrasyonlu ahşap döşemeli sistem analizinde modal analizle hesaplanan diyaframsız deprem yükünün, eşdeğer deprem hesabıyla yapılan hesabın %85 inden az çıkması durumunda uygulanan artırma katsayısı hesabında oluşabilen bir problem giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.5.0) (25/04/2019)

 • Sonlu eleman çözümünde Duvar akslarının üst üste olmadığı bazı durumlarda link elemanı oluşturulması konusunda geliştirme yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.4.0) (16/04/2019)

 • ARAADNET sistemine girişte tespite esas katın kullanıcı tarafından seçilebilmesi veya otomatik seçilmesi opsiyonel hale getirildi.

 • ARAADNET sistemine girişte eğik duvarların X veya Y yönüne yakın oluşlarına göre ilgili yöndeki alanlara dahil edilip edilmemesi opsiyonel hale getirildi (Öncesinde dahil edilmiyordu)

 • Ahşap döşemeli yığma binaların SAP2000 destekli çözümünde oluşabilecek bir sorun giderildi.

 • SAP2000 destekli çözümde alt kotu sıfırdan farklı duvarların kesit tesirleri alınamıyordu düzeltildi

 • D ve R katsayıları RYTEİE-2019 kapsamında kullanılmadığından hesap raporlarında görünmesi engellendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.3.0) (06/04/2019)

 • RYTEİE-2019 kapsamında duvar kesme kapasitesi hesaplarında her duvar için Kayma,Diyagonal Çekme, Eğilme tahkikleri yapılıyordu. Sadece kesme kapasitesi en küçük olan göçme şekline göre tahkik yapılacak şekilde değiştirildi.(Madde 7.3.6)

 • Araadnet form bilgileri için Hd/t X yönü ve Y yönü etiketleri ters basılıyordu düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.2.0) (01/04/2019)

 • Eğilme Kapasitesi Hesabında eşitsizliğin 2 tarafındaki formüllerden çıkan değerlerin küçük olanı alınıyordu. Büyük olanı alınacak şekilde güncelleme yapıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.1.0) (27/03/2019)

 • Karma binaların çözümü eklendi.

 • Ahşap döşemeli yığma binaların SAP2000 destekli çözümü eklendi.

 • RYTEİE-2019 için proje ayar arayüzü kullanılmaması gereken seçenekler görünmez yapılarak sadeleştirildi.

 • Yük kombinasyonlarında G+nQ+Ex+0,3Ey gibi olan yük kombinasyonları yerine G+nQ+Ex şeklinde tek doğrultuyu dikkate alan yük kombinasyonları getiirildi (Eğitim örnek çözümler dikkate alınarak) Yapılan değişiklik eğik akslı yapılar hariç önceki sonuçları değiştirici nitelikte değildir.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.2.0.0) (13/03/2019)

 • RYTEİE-2019 Sonlu elemanlar yöntemi ile düşey yük aktarımında düzenleme yapıldı. Kullanıcının düşey yük kombinasyonunu G+nQ şeklinde ayarlamasına gerek kalmaksızın program gerekli düzenlemeyi yapmaktadır.

 • SAP2000 entegrasyonlu çözümde RYTEİE-2019 hükümleri doğrultusunda rijit diyaframlı binaların kabuk sonlu elemanlarla analizi seçeneği eklendi.

 • SAP2000 V21 export ve import özelliği eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.1.9.0) (08/03/2019)

 • Sonlu eleman modelinde sıfır uzunluklu link elemanların analize girmeden silinmesi ile analizde oluşabilecek tanımsızlık problemi giderilmeye çalışıldı.

 • Araad sistemine veri giriş bilgilerinde oluşabilecek bir hata giderilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.8.0) (04/03/2019)

 • Sonlu eleman modelinde boyu çok küçük eleman oluşmasını engellemek için Yakın Düğümleri Aynı Kabul Etme Hassasiyeti seçeneği getirildi.

 • Araad sistemine veri giriş bilgilerinde değişiklikler işlendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.7.0) (01/03/2019)

 • Büyük modellerin sonlu eleman analizinde hafıza probleminin çözümü için 64 bit denklem çözücü ve 32 Bit Denklem çözücü Eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.6.0) (25/02/2019)

 • A.R.A.A.D. sisteminde istenilen bilgiler performans raporu son sayfasına eklendi.

 • Sonlu elemanlar analizi hızlandırıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.5.0) (21/02/2019)

 • Sonlu eleman modelinde çubuk eleman içinde diğer bir elemanın düğümü kalıyorsa otomatik bölünmesi geliştirildi.

 • Sonlu elemanlar analizinde kattaki elemanların X ve Y doğrultusundaki kesme kuvvetleri toplamı ile kat kesme kuvvetleri karşılaştırılarak hata oluşmuşsa kullanıcının bilgilendirilmesi sağlandı. (Genel hata sebebi üst kat duvarın altında kiriş veya duvar bulunmamasından kaynaklı olup süreksizliğin bulunduğu duvarlarda altına kiriş çizilmesi yeterli olabilecektir.)

 • Riskli yapı analizi (RYTEİE2019) için dolu tuğla fm değeri 1,4 olarak düzeltildi.

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.4.0) (18/02/2019)

 • RYTEİE 2019 (16.02.2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar) a göre hesaplar ve performans analizi eklendi.

 • Modal analizle deprem hesabı ve periyot hesabı eklendi.

 • Çubuk sonlu elemanlarla dahili yığma bina analizi eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.3.0) (08/02/2019)

 • TBDY2018 performans sayfasında düzenleme yapıldı.

 • Proje genel ayarlarında R (Taşıyıcı sistem davranış katsayısı) ve D (Dayanım fazlalığı katsayısı) otomatik alınmasını sağlayan yığma bina türü seçenekleri eklendi(Donatısız, kuşatılmış, donatılı,donatılı panel yığma bina)

 • Fare tekeri yuvarlandığında zoomstep opsiyonel hale getirildi.

 • Ekran animasyonları ve aksa yapışmada düzenleme yapıldı.

 • Proje müellifi ismi varsayılan olarak lisans sahibi ismine ayarlandı ve değiştirilmesi engellendi.

 • İki nokta işaretleyerek kapı,pencere, düşey hatıl modellenmesi seçeneği eklendi

 • Proje genel ayarlarında TBDY 2018 parametrelerinin nasıl alınacağına ilişkin yardım butonu eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.2.0) (12/01/2019)

 • TBDY2018 kapsamında donatılı yığma duvar hesap ve çizimleri eklendi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.1.0) (06/01/2019)

 • Raporlarda TBDY2018 yönetmeliği parametrelerinin özet ve performans sayfalarında görünmesi sağlandı.

 • Dwg importta iyileştirmeler yapıldı.

 • Dwg import seçenekler menüsüne duvar genişliğini çizimden hesapla ve duvar özellikleri formundan al seçenekleri eklendi

 • İmport için seçilen 2 çizgi uzunlukları farklı ise kısa olanı dikkate al ve ortalamasını dikkate al seçenekleri eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta seçilen 2 objenin otomatik kesiştirilebilmesi seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Duvarın uç noktasını Seçili olanın Orta Aksına Taşı seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Elemanları Seçili Aksın Üzerine Al seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Mantoyu Seçili Duvarın Üstüne Al seçeneği eklendi.

 • Modelleme ekranında sağ tuşta Seçili Fiktif Mantoyu Seçili Kapı/Pencere Üstüne Al seçeneği eklendi.

 • Proje Genel Ayarları Rijitlik Sekmesinde Duvar Moment Hesaplama Opsiyonu olarak Moment Sıfır Noktasını Ankastre Duvar İçin 0,5h konsol duvar için h kabul et seçeneği eklendi.

 • Muto Yönteminde Yatay Hatılları Dikkate Al, Kapı ve Pencere Üst Alt Duvarlarını Dikkate Al seçeneği eklendi.

 • Kirişlere atanan çizgisel G ve Q yüklerinin SAP2000 e exportta aktarılması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.1.0.0) (20/09/2018)

 • TBDY 2018 formüllerine göre deprem hesabı yapılabilmesi hesabı eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar düşey gerilme kontrolleri eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar kayma gerilmesi kontrolleri eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar güçlendirme mantosu hesapları revize edildi.

 • Donatılı duvarlarda ve kuşatılmış binalardaki düşey hatıllarda, Mrd dayanımı hesapları henüz eklenmemiş olup daha sonra eklenmeye çalışılacaktır.

 • TBDY 2018 duvar kesme dayanımları taşıma gücüne göre yapıldığından duvar kesme kuvveti hesaplarında varsayılan yük kombinasyonları oluşturulmuştur.

 • Duvar elemanlarının SAP2000 e aktarımında shell-thin/shell-thick ve membran olarak aktarılması opsiyonel hale getirildi.

 • SAP2000 duvar sonuçları alınırken major doğrultuda olan sonuçlar alınması sağlandı

 • Kirişlere kaçıklık verildiği durumlarda dikdörtgen döşeme için döşeme kenarında kiriş olduğunun algılanamama problemi giderildi.

 • Çizim editöründe obje seçildiğinde properties penceresi obje özelliklerini ve layerini göstermiyordu, düzeltildi.

 • Sadece seçili elemanların katlar arası kopyalanmasında bazı durumlarda düşey hatıllar kopyalanmıyordu. Düzeltildi.

 • Kiriş ve kolonların SAP2000 aktarımında insertation point atamaları ile akstan kaçıklıkları dikkate alınarak aktarılması sağlandı.

 • Kiriş ve kolonların SAP2000 aktarımında end length offset atamalarının otomatik yapılması sağlandı.

 • Kiriş ve kolonlar seçildiğinde düğüm noktalarının tanımlandığı akstan gösterilmesi seçeneği eklendi. (Program ayarları menusunden tercihler değiştirilebilir)

 • Otomatik statik (beyaz) aks oluşturma program ayarlarında opsiyonel hale getirildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.0.7.0) (15/03/2018)

 • Klavyede shift tuşu basılı iken modelleme yapıldığında elemanın ortho modunda (yatay veya dikey) çizilmesi sağlandı.

 • Eurocode 8 (TS EN 1998-1 Depreme dayanıklı yapı tasarımı Aralık 2005) Standardına göre deprem hesapları yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Eurocode 6 (TS EN 1996-1-1 Kâgir yapıların tasarımı)standardına göre yığma yapıların tasarım hesabının yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Programın 104 dile çevirisi yapıldı.

 • Döşeme donatı düzenleme tablosunda donatı sabitle seçildikten sonra işareti kaldırılamıyordu. Düzeltildi.

 • Devrilme momenti hesabı sayfasında ifadeler İngilizce idi Türkçeye çevrildi ve hesapta oluşabilen bir hata düzeltildi.

 • SAP2000 Versiyon 20 programına da sistem modelinin export edilmesi ve analiz sonuçlarının alınabilmesi seçeneği eklendi.

 • Duvarlar SAP2000 programına aktarıldığında shell eleman olarak değil membran eleman olarak aktarılması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.0.5.0) (26/12/2017)

 • Bina hakim titreşim periyodu ve bina kütlesinin, performans raporu son sayfasında ve katlara etkiyen deprem yükleri raporunda görünmesi sağlandı.

 • Özel tanımlı duvar için çoklu düzenlemede oluşabilen bir hata düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.0.4.0) (27/09/2017)

 • Kat rijitliği kütle merkezine göre hesaplanmak istendiği sırada kütle merkezi hesaplanmadığı için orijine göre hesaplanmış oluyordu. Kat rijitliğinin hesabında oluşan bu problem kütle merkezi hesabı önceye alınarak giderildi.

 • Aynı projede çok sayıda çizim istendiğinde çizim alınması hatası oluşabiliyordu. Düzeltildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.0.3.0) (19/09/2017)

 • Düşey hatılların dayanımı duvar dayanımına dahil edilmesi seçeneği seçildiğinde, duvar kayma gerilmesi kontrolünde, duvar yeterlilik durumunun tespitinde bazı durumlarda oluşan problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      StatiCAD-Ultimate V.5.0.0.0 Yapılan Güncellemeler (21.08.2017)

 • TBDY 2016 (taslak) yönetmeliğine göre tüm statik hesaplar yenilendi.

 • Eleman rijitlik hesabında elastisite modülünün kullanılabilmesi, ve yeni rijitlik formülleriyle hesap yapabilme

 • Düşey hatıl rijitliklerinde elastisite modüllerini ve atalet momentlerini dikkate alabilme

 • Harita spektral ivme katsayıları ile yeni deprem hesapları

 • Binanın fay düzlemine mesafesini dikkate alabilme

 • Yönetmelikte belirtilen zemin grupları veya özel tanımlı zemin gruplarıyla çalışabilme ve binanın periyot hesabı

 • TBDY 2016 için ön tanımlı duvarlar ve yönetmelikle tariflenebilen tüm duvar türlerinin tanımlanabilmesi, tablolardan enterpolasyonla hesaplanan tüm değerlerin otomatik hesaplanması

 • Gazbeton ve diğer tuğlalar için veya her duvar için ayrı güvenlik sayıları girebilme

 • SAP2000 e bölünmüş model aktarımında döşemelerin aktarımı ile ilgili bir problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      StatiCAD-Ultimate V.4.6.0.0 Yapılan Güncellemeler (14.08.2017)

 • Düşey hatılların rijitliği dikkate alınarak veya alınmadan duvar dayanımına katkısının dikkate alınabilmesi seçeneği getirildi. (TBDY2016 Madde 11.4.9)

 • SAP2000 aktarımında kiriş hatılların ve düşey hatılların frame eleman olarak veya area eleman olarak aktarılması veya hiç aktarılmaması opsiyonel hale getirildi . (TBDY2016 Madde 11.3.9)

 • Planda açılı düşey hatıllar SAP2000 e aktarıldığında lokal aksının da döndürülmesi seçeneği eklendi.

 • SAP2000 e sistem modeli aktarılırken döşemelerin de kapı pencere düşey izdüşümleri ile bölünmesi sağlandı. Sistemin tüm kesişim noktalarından sonlu elemanlara bölünmesi sağlanmaya çalışıldı. Arealarda düğüm noktaları çakıştırılarak daha gerçekçi hesap yapma olanağı getirildi.

 • Eğik duvarların içinde kapı veya pencere silindiğinde duvar parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Yatay dikey ve eğik mantoların içinde kapı veya pencere silindiğinde manto parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Bazı durumlarda yatay ve dikey duvarlarda kapı veya pencere silindiğinde duvar parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Uyarı mesajının görünürlüğü için renklendirildi ve ses eklendi.

 • Yatay aksın üzerindeki objelerle birlikte ötelenmesinde döşeme hesap aksları bazı durumlarda ötelenmiyordu. Düzeltildi.
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


    

      StatiCAD-Ultimate V.4.5.8.0 Yapılan Güncellemeler (08.03.2017)

 • Dosya kaydı ve undo kaydı sırasında oluşabilen hatalar giderilmeye çalışıldı.

      StatiCAD-Ultimate V.4.5.6.0 Yapılan Güncellemeler (03.04.2017)

 • SAP2000 den proje import edildiğinde Duvar Kesit tesirleri değerleri yüklemeler ve yük kombinasyonları için ayrı ayrı veriliyor.

 • SAP2000 Export İşlemi için duvar elastisite modülleri duvar özellikleri formunda girilebiliyor.

 • Seçmeli rapor oluştur tablosunda seçeneklerin daha düzenli görünmesi sağlandı.

 • Çoklu duvar özellik değişiminde basınç emniyet gerilmesi değerleri sıfıra dönüşebiliyordu düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      StatiCAD-Ultimate V.4.5.4.0 Yapılan Güncellemeler (27.02.2017)

 • Pencere üst ve altındaki , kapı üstündeki bazı duvar parçaları bazı durumlarda bina kütlesine dahil edilmeme problemi düzeltilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      StatiCAD-Ultimate V.4.5.2.0 Yapılan Güncellemeler (17.02.2017)

 • Depremden kaynaklı ilave normal kuvvet hesabında tepe deprem yükü, deltaFN yükünün de dikkate alınması sağlandı.

 • SAP2000 yük kombinasyonlarında düzenleme yapıldı.

 • SAP2000 Exportta, Sectioncut tanımında duvar üst noktalarını dikkate alan ayrı bir tanımlama daha getirildi. Kayma gerilme kontrolü duvar üst yüzünde yapılabiliyor.

 • Ahşap döşemeli sistemlerde rijit diyaframsız çözüm yapılabilmesi için seçenek aktifleştirildi.

 • SAP2000 de tanımladığınız Response Spektrum, analizlerinde yük kombinasyonu olarak DepremX1,DepremY1,DepremX2, DepremY2 yük kombinasyon isimlerini kullanırsanız statik sonuçları programa import edebilir ve duvar tahkiklerini yapabilirsiniz.

 • Döşemeleri kat üst kotundaki düğüm noktalarına bağlı olarak otomatik bölmek için seçenek eklendi

 • SAP2000 V17.3 sürümüne , aktarım yapamama sorunu giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      StatiCAD-Ultimate V.4.5.0.0 Yapılan Güncellemeler (30.01.2017)

 • Depremli durum için duvar normal kuvvet değerlerini her bir deprem yük kombinasyonu için hesaplayabilme, opsiyonel olarak depremli durum normal kuvvetlerini (depremden oluşan çekme ve basınç gerilmelerini) duvar kayma gerilme ve basınç gerilme tahkiklerinde kullanabilme.

 • Tüm modelleri SAP2000 e aktarabilme

 • SAP2000 den sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanmış sonuçları program içine getirebilme

 • SAP2000 sonuçlarının otomatik yorumlanarak deprem yönetmeliğine göre hesap raporu ve risk tespitinin yapılabilmesi

 • Yeni 3D görüntüleme ekranı

 • Seçili elemanların taşıma, kopyalama, çoklu kopyalama, simetri alma işlemleri

 • Yeni dizayn için döşeme kalınlık tahkiki