Müşteri Paneline Giriş
  • cube

  • cubeStop

  • cubeStop

  • cubeStop

  • cubeRandom

  • block

  • cubeStop

 

Genel Özellikler

Kullanımı kolay ve gelişmiş grafik arayüz 

Tek aşamada tüm yapı analizi, ve tek dosyada hesap raporları 

StatiCAD çubuk sonlu eleman sonuçları SAP2000 çubuk sonlu eleman sonuçları ile çok yakın sonuçlar vermektedir. Doğrulama detay hesabı veya özeti için tıklayınız.

Ortogonal veya nonortogonal (köşeleri birbirine dik veya değişik açılarda olan) binalar

Yarım bodrumlu ve/veya kademeli yapı hesapları 

Eşdeğer deprem yükü veya modal analizi opsiyonel olarak deprem kuvvetlerinin belirlenmesinde kullanabilme 

Klasik analiz eleman rijitlikleri ile rijit diyaframlı modal analiz

Sonlu eleman matrisleri ile rijit diyaframlı ve diyaframsız modal analiz

Duvar ve perdelerin kabuk sonlu elemanlarla çözümü 

Radye temel donatı ve zemin gerilmeleri hesabı

Sürekli temel ve duvar altı temel opsiyonları ile sürekli temel analizi  

Yapı temel etkileşimli çözüm

Yapı temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı, açılım çizimleri, raporları

Dikdörtgen ve poligon kolon hesapları

Rijit bodrum katın analizde dikkate alınması ve tanımlanması

Döşemeden duvar/perde/kiriş/kolon yük aktarımda kum tümseği analojisi veya kabuk sonlu elemanlar ile düşey yüklerinin hassas şekilde belirlenmesi

Sonlu eleman analizinin rijit diyaframlı ve diyaframsız (kabuk rijitliklerini de dikkate alabilen yarı rijit) yapılabilmesi

Depremli Yük Kombinasyonlarında G ve Q yüklemesi için de etkin kesit rijitliklerini kullanabilme

AutoCAD benzeri gelişmiş çizim editörü ile çizim düzenlemesi yapabilme programca çizilmiş projeyi şekil kaybı olmaksızın dwg formatına aktarabilme.

Dwg veya dxf formatında çizilmiş mimari projeyi import edip mimari çizgileri aks,duvar,kiriş,temel,kapı, pencere, düşey hatıllara otomatik dönüştürebilme .

Resim formatındaki projeyi çizim editörüne import edip üzerinden çizgilerle geçip,çizgileri aks,duvar,kiriş,temel,kapı, pencere, düşey hatıllara otomatik dönüştürebilme .

Projeyi SAP2000 Programına tüm özellikleri ve yüklemeleri ile aktarabilme, otomatik SAP2000 analizi yaptırabilme, analiz sonuçlarını otomatik geri alma, SAP2000 sonuçlarına göre dizayn raporunu oluşturma.

Sonlu eleman matrisleri ile modal analizde istenilen serbestliklerin kısıtlanabilmesi

Sonlu eleman modelinde düşey düzensizliklerin program tarafından yerleştirilen link elemanlarla giderilebilmesi.

Sonlu eleman modelinde düşey düzensizliklerin bulunması halinde döşemelerde düzensiz üçgen/dörtgen ağ seçeneği ile yük aktarımının döşemeler (kabuk sonlu elemanlar) tarafından yapılabilmesi.

Düşey deprem etkisini yük kombinasyonlarında dikkate alabilme

Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme (taranmış projeyi gösterme, ölçeklendirme, kaydırma)

SAP2000 entegrasyonlu analizde kolon/düşey hatıl tasarımı ve mevcudun tahkiki hesabı ve raporu

Kolon veya Düşey hatıl aplikasyon planı ve düşey boyuna açılımları çizimleri

Dikdörtgen kolon donatı hesabında Major ve Minör doğrultuda tek eksenli analiz seçeneği

Kiriş donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları

Dikdörtgen kolon donatı hesabında çift eğilmeli iteratif analitik çözüm seçeneği

Çubuk sonlu elemanlar için eleman rijitlik matrisi olarak

 Duvar Elemanlarında kayma+eğilme, diğer elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
 Tüm elemanlarda kayma+eğilme deformasyonunu dikkate al
 Tüm elemanlarda sadece eğilme deformasyonunu dikkate al
 seçenekleri ile analiz yapabilme

Dikdörtgen kolon donatı hesabında Çakıroğlu-Özer yaklaşımı ile çözüm seçeneği

Boşluklu veya boşluksuz köşe noktaları verilerek poligon kesit tanımlanabilmesi, Ayrıca L,T,O,I kesitlerin parametrik ve hızlı tanımlanması. Tanımlanan poligon kesitlere ilişkin kesit parametreleri (Xg, Yg, Alan, I2, I3, I23) otomatik hesaplanmaktadır.

Tanımlanan poligon kesitin kolon/düşey hatıl, kiriş, temel elemanlarına atanabilmesi

Düşey hatıl, duvar, Kiriş, temel elemanları için ahşap, çelik, betonarme, beton, yığma ve diğer malzemelerin ve özelliklerinin tanımlanabilmesi, hazır kütüphane listesinden seçilebilmesi

Tanımlanan poligon kesitlerin elastisite modüllerinin, birim hacim ağırlıklarının, atalet momentlerinin, alanlarının, kayma dayanımlarının, basınç dayanımlarının analizde kullanılabilmesi

Poligon kolonlarda çift eksenli analiz ile donatı ataması

Poligon ve dikdörtgen kolonlarda kullanıcı tanımlı donatı düzeni ile (veya program tarafından otomatik) donatı çapı tespiti

Binanın 3 boyutlu resminin ve kat planlarının hesap raporlarında gösterilmesi

Otomatik düzensizlik kontrolleri

ve daha fazlası...


Betonarme Analiz Özellikleri

Proje Hata Kontrolleri raporu

Otomatik düzensizlik kontrolleri

Etkin Göreli Kat Ötelemelerinin Hesaplanması ve Sınırlandırılması raporu

İkinci Mertebe Etkileri raporu

Kolon Yanal Ötelenme Ölçütü (Narinlik Hesabı İçin- TS500) raporu

Kolon Boyuna Donatı Hesabı raporu

TBDY2018 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu

TS500 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu

Kolon Enine Donatı Hesabı raporu

Kolon Narinlik Etkisi raporu

Güçlü Kolon Hesabı raporu

Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği raporu

Perde Alanları Kontrolü (M.7.6.1.3) raporu

Perde Tasarım Eğilme Momentleri (M.7.6.6.1) raporu

Perde Boyuna Donatı Hesabı raporu

Perde Kesme Güvenliği (M.7.6.7) raporu

Perde Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu

Perde Devrilme Momenti Kontrolü raporu

Bina Devrilme Momenti Kontrolü raporu

Kiriş Enine Donatı Hesabı raporu

Kiriş Boyuna Donatı Hesabı raporu

Kiriş Burulma ve Gövde Donatı Hesabı raporu

Perde/Duvar Üst/Alt Uç Kesit Tesirleri raporu (kabuk veya çubuk elemanlar)

Kolon Üst/Alt Uç Kesit Tesirleri raporu

Kolon Üst/Alt Uç Kesit Tesirleri raporu

Radye Temel/Döşeme/Perde/Duvar Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu

Kiriş Kesit Tesirleri raporu

ve daha fazlası...

Tanımlanan poligon kesitin kolon/düşey hatıl, kiriş, temel elemanlarına atanabilmesi

Düşey hatıl, duvar, Kiriş, temel elemanları için ahşap, çelik, betonarme, beton, yığma ve diğer malzemelerin ve özelliklerinin tanımlanabilmesi, hazır kütüphane listesinden seçilebilmesi

Tanımlanan poligon kesitlerin elastisite modüllerinin, birim hacim ağırlıklarının, atalet momentlerinin, alanlarının, kayma dayanımlarının, basınç dayanımlarının analizde kullanılabilmesi

Poligon kolonlarda çift eksenli analiz ile donatı ataması

Poligon ve dikdörtgen kolonlarda kullanıcı tanımlı donatı düzeni ile (veya program tarafından otomatik) donatı çapı tespiti

Binanın 3 boyutlu resminin ve kat planlarının hesap raporlarında gösterilmesi

Otomatik düzensizlik kontrolleri

ve daha fazlası...

 

digeropsdepremperformansguçlendirme

 

 

Yığma Bina Analizi Özellikleri

Opsiyonel olarak düşey hatılların bina deprem davranışına katkısının dikkate alınabilmesi

Opsiyonel olarak düşey hatılların duvar dayanımına katkısı dikkate alınabilir.

Tek proje dosyası ile güçlendirmeli ve güçlendirmesiz hesap raporları ve performans raporları hazırlanabilmesi

Güçlendirme mantolarının duvar basınç kapasitesine katkısının dikkate alınabilmesi

Duvarlar için özel rijitlik katsayısı belirleyebilme

Basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmesi

Betonarme benzeşimler kurularak hesap yapmak yerine 2018 Deprem Yönetmeliğinde ve 2019 riskli yapı yönetmeliğinde yığma binalar için öngörülen hesap modelinin baz alınması

Duvarlarda basınç ve kayma emniyet gerilmesi kontrolleri

Her bir duvar için farklı malzeme özellikleri girilebilmesi, değerlerin deprem yönetmeliği tablolarından otomatik alınması veya deneysel değerler girilebilmesi

StatiCAD ile deprem yönetmeliğinde tanımlı olan veya olmayan her türlü yığma duvar malzemesi parametreleri girilerek deprem yönetmeliği esasları uyarınca statik analiz yaptırılabilir. 

Güçlendirmede manto donatısı hesabı

Güçlendirme çizimleri (duvar kesitinde manto çizimi çelik hasır ve ankraj detayları)

Klasik analizde Katlar arasında akslardan ve düğüm noktarından bağımsız yük aktarımları.

Sonlu eleman modelinde dahi düşey düzensizliklerin program tarafından yerleştirilen link elemanlarla giderilebilmesi.

TBDY2018 hesap esasları doğrultusunda donatılı yığma duvar hesap ve çizimleri.

Düşey hatıl aplikasyon planı ve düşey boyuna açılımları çizimleri

Duvarlarda Lifli Polimer sargı ile güçlendirme hesap ve raporları

Kiriş donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları

TBDY2018 kapsamında donatılı panel duvar hesap ve raporları

Riskli yapı analizinde birden fazla yarım bodrum içeren yarım bodrumlu binalarda yarım bodrum sayısı girilerek analiz yapılabilmesi seçeneği

Yığma binalarda duvarlarda hasar durumunu dikkate alan analiz

Seçimli olarak TBDY2018, RYTEİ 2019, DBYBHY 2007,RBTE 2013 veya Eurocode a göre analiz yaptırılabilir.

Analiz sonuçlarına göre seçimli rapor oluşturma (kiriş hatıl yükleri, duvar yükleri, döşeme hesapları, katlara etkiyen deprem yükleri, kayma ve kütle merkezi özet tablosu, kayma merkezi koordinatları,  kütle merkezi koordinatları, temel hesapları, duvar kesme kuvvetleri, duvar düşey gerilme kontrolleri, duvar kayma gerilmesi kontrolleri, düşey hatıl gerilme kontrolleri, mevcut bina deprem performansı, güçlendirilmiş durum kayma kapasitesi kontrolleri) işlemi yapılabilmektedir  
Programla modelleme yapılırken kullanılan tüm parametreler analiz öncesi raporunda, deprem yönetmeliğinin veya riskli bina yönetmeliğinin öngördüğü tüm hesaplar analiz sonrası raporunda basılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizimler

Çizimler temel aplikasyon planı, sürekli temel açılımları, kolon aplikasyon planı, kolon düşey açılımları, perde düşey açılımları, kalıp planı, kiriş açılımları, yığma bina donatılı duvar çizimleri, yığma bina güçlendirme mantosu ve duvar kesitleri, yığma bina güçlendirme mantosu ve duvar görünüşleri, yığma bina duvar lifli polimer sargı çizimleri